ინფორმაცია კომპანიაზე

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
რუსთაველის გამზირი 36; მე-3 სართული
თბილისი,

ტელეფონის ნომერი: 555870880
Web: http://ctaedu.ge/

კომპანიის პროფილი
HTML5 / CSS


განცხადების საიდენთიფიკაციო კოდი: 57535
ნახვების რაოდენობა: 46844
განცხადების კატეგორია: განათლება
მდებარეობა: ,
განთავსებულია: 2017-06-05
ბოლო ვადა: 2017-07-05

აღწერა

 თემის დასახელება:

 
შესავალი - XHTML
 
HTML მიმოხილვა
HTML სტანდარტები
რა არის XHTML
XHTML ჩამოყალიბების საწყისები
XHTML-ის საჭიროება
XHTML1.0 ვერსიადა DTD-ბი
XHTML 1.1 და 2.0 ვერსიები
XHTML წესები
ელემენტებთან მუშაობა დოკუმენტის ობიექტური მოდელის (DOM) გამოყენებით
CSS (წყობა დისტილების გვერდები) -ის მიმოხილვა
 
საწყისი სტილისგან საზღვრა და შემდგომი წყობადობა
ზოგადი CSS თვისებები
მონიშვნების ენის პრაქტიკული გამოყენებასათან ადორედაქტორებში
ხმარებიდან ამოღებული ელემენტები (Deprecated tags)
ვებსაიტის სტრუქტურული მოწყობილობა
კლიენტისა და სერვერის მხარის დამოკიდებულების მიმოხილვა
დირექტორიების მცნებისას აიტისს ტრუქტურული წყობის მიხვედრა
ლოკალური ვებსერვერის ამუშავება
ფაილის სახელების სწორიფორმირება და მათი სთავსებადობა სხვადასხვა პლატფორმებთან
დირექტორიის სახელების სწორიფორმირება და მათი თავსებადობა სხვადასხვა პლატფორმებთან
მარტივი (x)html დოკუმენტი
XHTML -სადა HTML -ის მართლწერა
ვებგვერდის შემცველობის ტექსტის შექმნა
ვებგვერდის დასათაურების შექმნა
ვებგვერდის შემცველობის სხვადასხვა საფეხურის სათაურების შექმნა
ვებგვერდის აღმწერი მონაცემები (meta data)
ვებგვერდის შემცველობის აღმწერი ტექსტის შექმნა
ვებგვერდის აზრობრივი შესატყვისობის აღმწერი ფრაზების შექმნა
ლოგიკური სტრუქტურის დამატება
სათაურებისა და ქვესათაურების შექმნა
პარაგრაფების შექმნა
სპეციალურ სმბოლოებთან მუშაობა
ხაზის წყვეტისშექმნა
გამოსახულებებთან მუშაობა
გამოსახულების ვებგვერდზე მიმაგრება (შემოტანა)
GIF, JPEG და PNG ფაილის ფორმატები
ზომი სშემცირებასთან დაკავშირებული საკითხები
გამოსახულებების სანაცვლო, შესატყვისი ტექსტი (Alternative text), დასათაურებები და აღწერები
სიების შექმნა და მათთან მუშაობა
 
დანომრილი (თანმიმდევრობითი) სიები
დაუნომრავი (არათანმიმდევრობითი) სიები
აღწერადი სიები
ბმულების შექმნა
დამოკიდებული მისამართის მქონებმულების უპირატესობა სრული მისამართის ბმულებთან შედარებით
URL -ბთა ნმუშაობა
ბმულებით დოკუმენტის ჩანიშვნებზე გადამისამართება
ცხრილები (Tables) (x)HTML-ში
ცხრილის შექმნა
სტრიქონები სშექმნა
სვეტები სშექმნა
ცხრილის თავსართების შექმნა
ცხრილის სათაურისა და აღმწერი ინფორმაციის დამატება
უჯრების გაერთიანება
რამოდენიმე ცხრილის ერთმანეთში ჩაწყობა
ფორმები (Forms) (x) HTML-ში
მონაცემების შესატანი ძირითადი ფორმის ელემენტის შექმნა
ფორმის ელემენტების ლოგიკური დაჯგუფების დამატება, რადიო ღილაკები და მოსანიშნი ელემენტები
ფორმის ელემენტების ლოგიკური დაგჯუფების (fieldset), მისი სათაურისა
(legend) დაფორმის ელემენტებისთვის განკუთვნილი სათაურების (label) გამოყენება
ფორმაში შეტანილი მონაცემების გადასაცემად
(submit) და გასასუფთავებლად (reset) განკუთვნილი ღილაკების დამატება
ფორმის მეთოდების გამოყენება
ფორმის ამუშავება „action“ ატრიბუტის გამოყენებით
შესავალი - CSS 
 
შემცველობის გამოყოფა საპრეზენტაციო (ვიზუალური გაფორმების) ნაწილისგან
განსხვავება CSS -სა და მონიშვნებს (Mark up) შორის
რა შეუძლია CSS გააკეთოს?
CSS -ის სტრუქტურა (მართლწერა)
სტილების დართვა – ხაზოვანი, ჩასმული ან გარეგანი
წყობის თანმიმდევრობა
CSS საფუძვლები
CSS ვერსიები
სტილების დართვა
წყობა
„!important“ ფუნქციის მნიშვნელობა
საწყისი მნიშვნელობა სტილებში („inherit“)
სტილების გაფორმება
ზომის ერთეულები
ფერები, შრიფტები, ფონები, ტექსტი, სიები დ აფორმატირება
ბრაუზერთა სახესხვაობის საკითხები
სტილური შეცდომები
სტილური კომენტარები
CSS3 ზოგადი მომიხილვა, განსხვავებები
სელექტორები
სტილების მინიჭების სპეციფიურობა
ძირითადი „სელექტორები“
დამოკიდებულებადი „სელექტორები“ (Relationship selectors)
Class და ID „სელექტორები“
ატრიბუტის „სელექტორები“
სელექტორების განსხვავებულობა
CSS და მდებარეობისგა ნსაზღვრა
CSS ბლოკური მოდელი
გარეთა და შიდა კიდეებიდან დაშორება, ჩარჩოს სტილები
ელემენტებს შორის დაშორებები
ბრაუზერებთან დაკავშირებული საკითხები
სიგანისა და სიმაღლის მითითება
სტანდარტული (Standards) და ჩასწორებული რეჟიმები (quirks mode)
„overflow“ ფუნქცია
CSS მდებარების განსაზღვრის მონახაზი
„display” ფუნქციის ტიპები
„float“ და „clear“ ფუნქციები სგამოყენება
ბლოკების პოზიციისგან საზღვრა
 
„relative“ და „absolute“ მდებარეობები
(დინამიური) „pseudo“ კლასები, განსხვავებულობანი
CSS2.0 „cursor“ ფუნქციის თავისებურობანი
CSS2.1 ცხრილის ელემენტის თვისებები
CSS2.1 ცხრილის მოდელი
„@media“ ტიპები
„@import“ გამოყენება
მდებარებისგან საზღვრის მაგალითები
„z-order“ ფუნქცია
მითითებები და რჩევები
ბრაუზერთან დაკავშირებული საკითხები
HTML5
 
HTML5 მიმოხილვა
ახალი ელემენტების ფუნქციები
ნავიგაცია HTML5-ში ( nav )
HEADER - FOOTER ბლოკები
DIV ელემენტის როლის შესუსტება, მისი შემცვლელი ელემენტების მნიშვნელობა და გამოყენების თავისებურებანი
ბრაუზერების დამოკიდებულება HTML 5 ის ახალ ელემენტებთან
CSS3
 
CSS3 მიმოხილვა
CSS3 ახალის ელექტორები; 
ტექსტის ეფექტები
ფონები და ჩარჩოები
ბლოკის სტილები ( box-shadow ) 
2D ტრანსფორმაცია
ბრაუზერების დამოკიდებულება CSS3 - ის ბრძანებებთან
Cms
საიტის მართვის სისტემების (CMS) დანიშნულება, მათი შესაძლებლობების მიმოხილვა და შედარებითი ანალიზი
wordpress
Wordpress ინსტალაციისა და სერვერზე ატვირთვის საშუალებების მიმოხილვა.
Cms (wordpress)
პლაგინების მიმოხილვ ად მათი დამატების საშუალებები.
 
 
(995) 593 555 025
(995) 555 870 880
ვებ-გვერდი:ctaedu.ge
facebook:Computer Technologies Academy
ctaedu.ge@gmail.com
რუსთაველის გამზ. № 36; მე-3 სართული მთავარი     ჩემი ანგარიში     განცხადებების ძებნა     განცხადების დამატება     კონტაქტი   მოხმარების პირობები   საიტის რუქა