ინფორმაცია კომპანიაზე

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
რუსთაველის გამზირი 36; მე-3 სართული
თბილისი,

ტელეფონის ნომერი: 555870880
Web: http://ctaedu.ge/

კომპანიის პროფილი
PHP/MSSQL/Javascript/Jquery


განცხადების საიდენთიფიკაციო კოდი: 57534
ნახვების რაოდენობა: 34573
განცხადების კატეგორია: განათლება
მდებარეობა: ,
განთავსებულია: 2017-06-05
ბოლო ვადა: 2017-07-05

აღწერა

 თემის დასახელება:
შესავალი - javascript
Javascript-ის მიმოხილვა
რაარის javascript?
Javascriptis განთავსება html დოკუმენტში;
ტეგი (ლოგიკური სტრუქტურა);
ცვლადები;
მონაცემთა ტიპები;
ცვალების შედარება, არითმეტიკული და ლოგიკური მოქმედებები;
ლოგიკური ოპერატორები

ლოგიკური ოპერატორები if-else
Switch –case კონსტრუქცია;
Prompt მეთოდი;
Confirm მეთოდი;
While და for ციკლები
While -ციკლი;
Do-while კონსტრუქცია;
ციკლი for;
ოეპრატორი breakდა continue ;
ბრაუზერების ობიექტები და მათ მეთოდები

Window ობიექტი
History ობიექტი
Location ობიექტი
Navigator ობიექტი
Screen ობიექტი;
Javascript მასივები

მარტივი მასივები;
ასოცირებიული მარსივები;
მრავალგანზომილებიანიმასივები;
მასივის მეთოდები (push, shift, join, concat, pop, unshift, slice, reverse, sort, splice)
Javascript ფუნქციები

ფუქნციების შექმნა;
ინფორმაიცის დამუშავება ფნქციის მეშვეობით;
კონკრეტული პასუხისდაბრუნება ფუნქციის მეშვეობით; 
CSS - კასკადური სტილები და javascript

სილების მინიჭება html ტეგებისსათვის;
მიმართვები კონკრეტული ტეგებისათის სელექტორების სახელების მიხედვით
Javascript ცდომილებები

ხდომილება ელემენტებზე და მათთვის სტილების ცვლილება
ვიზუალიზაცია და ეფექტების მინიჭება;
Javascript_ის ფორმები

ფორმებთან javascript-ის დამოკიდებულება.
ინფორმაციის ამოგება და მათზე სხვადასხვა მანიპულაციის ჩატარება;
Dom სტრუქტურა

მიმართვა ელემენტებზე;
Dom ელემენტის ტიპების განსაზღვრა;
შვილობილი ელემენტები;
ელემენტისთვისებები;
Jqueryბიბლიოთეკები
Jqueryბიბლიოთეკის ჩატვირთვა;
მზა ინფორმაციის მიბმა;
ზოგადი ფუქციების მიმოხილვა
PHPგაცნობა
რა არისphp?
php-ს შესაძლებლობების მიმოხილვა
ვირტუალური სერვერბის გაცნობა;
ვირტუალური სერვერის ინსტალაცია;
მარტივი phpგავართოების ფაილის შექმნა;
PHP სინტაქტის
phpმართლწერა
html ტეგებთან php-ს თანაარსებობა;
ინფრორმაციის კონკანიტაცია;
ცვალდების აღწერა
ცვლადების ტიპები;

ლოგიკური მოქმედებები phpცვლადებთან მიმართებაში
phpოპერატორები, ციკლები, მასივები;
if - else ლოგიკური ოპერატორები მათი გამოყენება;
switch - case კონსტრუქცია;
while , do while, for, foreatchციკლები
phpმასივები;
mysql -ის მიმოხილვა

მონაცემთა ბაზების მიმოხილვა
მცირე ზომის ბაზების შექმნა;
ინფორმაციის დახარისხება ტიპის მიხედვით;
ინფორმაციის განახლება mysqlბაზაში;
ბაზების წაშლა - გასუფთავება;
ბაზების ექსპორტ- იმპორტი;
PHP კავშირი მონაცემთა ბაზებთან

ინფორმაციის შეტანა მონაცემთა ბაზებში phpმეშვეობით ( Insert );
მონაცემთა განახლება ( update) ;
მონაცემთა წაშლა ( delete ) ;
POST და GET მეთოდები

phpდამოკიდებულება html ფორმებთან
ინფორმაციის გადაცემის მეთოდები და მათი დანიშნულებები;
მცირე სამართავი პანელის შექმნა
მცირე ზომის ადმინისტრირების პანელის შექმნა.

(995) 593 555 025
(995) 555 870 880
ვებ-გვერდი:ctaedu.ge
facebook:Computer Technologies Academy
ctaedu.ge@gmail.com
რუსთაველის გამზ. № 36; მე-3 სართული 
მთავარი     ჩემი ანგარიში     განცხადებების ძებნა     განცხადების დამატება     კონტაქტი   მოხმარების პირობები   საიტის რუქა