ინფორმაცია კომპანიაზე

ქართული გენი
კოსტავას 71
თბილისი,

ტელეფონის ნომერი: 2359392; 595 217788
Web:

კომპანიის პროფილი
მენეჯმენტის კურსები ფასდაკლებით!!!


განცხადების საიდენთიფიკაციო კოდი: 57431
ნახვების რაოდენობა: 29416
განცხადების კატეგორია: მენეჯმენტი
მდებარეობა: ,
განთავსებულია: 2017-03-25
ბოლო ვადა: 2017-04-24

აღწერა

მენეჯმენტის  კურსები  ფასდაკლებით !!!

·         ოფის მენეჯმენტი

·         საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) მენეჯმენტი

·         რისკ- მენეჯმენტი

·         პროფესიული ორენტაცია

  •   კადრების მართვა  HRM

 

               ოფის  მენეჯმენტი

კურსი    განკუთვნილია  ნებისმიერი განათლების მქონე პირთათვის, რომელთაც  აქვთ სურვილი იმუშაონ ორგანიზაციებში მენეჯერებად  ან მოქმედი ოფის მენეჯერებისათვის, რათა  გაიღრმავონ  თეორიული ცოდნა და შეიძინონ ახალი პრაქტიკული   უნარ-ჩვევები.

სალექციო კურსის ფარგლებში შესწავლილი იქნება:

·         ოფის მენეჯერის ფუნქციები და მოვალეობები

·         მენეჯერის  უნარ-ჩვევები (კონფლიქტების მოგვარება, მოქნილობა და   

·         შემოქმედობითობა, კომუნიკაბელურობა.)

·         საქმიანი  კომუნიკაციის  ეტიკეტი  და  დრეს-კოდი  მენეჯერებისათვის

·         მენეჯერი - ლიდერი/ ლიდერობა და ხელმძღვანელობის სტილი

·         დროის მართვა მენეჯერებისათვის

·         საქმიანი შეხვედრები ორგანიზაციებთან/ მოლაპარაკებების ორგანიზება.

·         საქმიანი ქაღალდების შედგენა და გაფორმება

 

             კურსის  ხანგრძლივობა:   8  ლექცია

            კურსის ღირებულება :   90 (120 ლარის ნაცვლად)

 

            საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) მენეჯმენტი

 კურსის მიზანია მსმენელს მისცეს ფართო ცოდნა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მართვაში, შეასწავლოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის  მენეჯმენტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი და PR, კომუნიკაციის სახეები, ინსტრუმენტები  და კომუნიკაციური  ტექნოლოგიები,, თანამედროვე PR საკომუნიკაციო პროცესების მართვის მეთოდები, გამოუმუშაოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესების მართვის უნარ-ჩვევები.

სწავლის შედეგები: სასწავლო  კურსი შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ფართო ცოდნა, გამოიმუშაოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით:

·         საზოგადოებასთან ურთიერთობის მეთოდები  და ხერხები;

·         თანამედროვე PR ტექნოლოგიები;

·         ფირმების, ბანკების და სხვა ორგანიზაციების კორპორაციული იმიჯისა და   

             რეპუტაციის გაუმჯობესების გზები;

·         თანამედროვე PR საკომუნიკაციო პროცესების მართვის მეთოდები;

·         საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის ფუნქციები.

 

კურსის  ხანგრძლივობა:   8  ლექცია

კურსის ღირებულება :   90 (160 ლარის ნაცვლად)

 

             რისკ- მენეჯმენტი

კურსის მიზანს წარმოადგენს  მსენელს გააცნოს:

·         რისკების კლასიფიკაციისა და გაზომვის თანამედროვე მიდგომებისა და იდენტიფიკაციის არსი;

·         რისკების ეფექტიანი მართვის ხერხები;

·         მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში რისკის გათვალისწინების მეთოდოლოგია;

·         რისკების გამოვლენის მეთოდები და გაკოტრების პროგნოზირება ფირმაში.

·         კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს ჩამოუყალიბდება:

·         პრობლემის იდენტიფიცირების და მათი გადაჭრისათვის სათანადო გზების მოძიების უნარი;

·         აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის განვითარების უნარი;

·         კრიტიკული ანალიზის, მსჯელობისა და დებატების უნარი;

·         მუშაობის პროცესში ადეკვატური ინსტრუმენტების განსაზღვრისა და გამოყენების უნარი;

·         საქმიანი პრიორიტეტების განსაზღვრის უნარი;

·         პრობლემის ამოხსნაზე ორიენტირებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი;

   კურსის  ხანგრძლივობა:   8  ლექცია

  კურსის ღირებულება :      90 (120 ლარის ნაცვლად)

       

    პროფესიული ორენტაცია

           კურსის მიზანია  მსმენელებმა  ისწავლონ, თუ როგორ აღმოაჩინონ და პრაქტიკაში   გამოავლინონ  საკუთარი ძლიერი მხარეები, როგორ დაგეგმონ საკუთარი კარიერა, როგორ სრულყონ ის უნარ-ჩვევები, რომელიც მათ დამსაქმებლის წინაშე წარსადგენად სჭირდებათ.

           ადამიანის უნარ-ჩვევები, ინტერესები, ხასიათის თავისებურებანი და პიროვნული ღირებულებები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ კარიერის ჩამოყალიბებაში. პირველი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადაიდგას პროფესიის არჩევისას - არის თვითშეფასება. საკუთარი თავის შეცნობა დაეხმარებათ გაერკვნენ თუ როგორ  განავითარონ კარიერა.

      კურსის გავლის შედეგად მსმენელები შეისწავლიან საკუთარი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეფასებას. ასევე, თუ როგორ შეუსაბამონ საკუთარი შესაძლებლობები კარიერულ მოთხოვნებს. შეძლებენ გაიაზრონ, თუ რა ეფექტს ახდენს მათ  კარიერულ შესაძლებლობებზე მოტივაცია, თვითდაჯერებულობა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესწავლა. ასევე, თუ როგორ მოახდინონ  საკუთარი თავის პრეზენტაცია დამსაქმებლის წინაშე, როგორ  მოიძიონ სასურველი სამსახური, დაამყარონ კავშირები, შეძლებენ შრომის ბაზრის შესახებ ინფორმაციის  მოძიებას.

კურსის  ხანგრძლივობა:   8  ლექცია

კურსის ღირებულება :     90 (150 ლარის ნაცვლად)

 

კადრების
მთავარი     ჩემი ანგარიში     განცხადებების ძებნა     განცხადების დამატება     კონტაქტი   მოხმარების პირობები   საიტის რუქა